Przetwarzanie danych osobowych…

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z panującą pandemią koronowirusa

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
reprezentowany przez dyrektora, ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) RODO. Dane osób odwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 1 lit. g) i i) RODO.Celem przetwarzania jest ochrona życia i zdrowia uczniów
oraz pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a także podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej niż przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wstępu do placówki.
9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.