Powiatowy Informator Prawny

Ulotka – ” gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?”

Informacje o Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Pro Bono – kontakty.

Czego dotyczy i kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

PORADNIKI:

Prawo Rodzinne

(alimenty na dziecko, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska…)

Prawo Administracyjne

(terminy na załatwienie sprawy, odwołanie od decyzji, skarga na decyzję do WSA, skarga kasacyjna…)

Prawo Cywilne

(przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, dziedziczenie, rozwód, małżeńska wspólność majątkowa…)

Prawo Karne

(odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wniosek o przerwę w wykonywaniu kary…)

Prawo Pracy

(wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, rozwiązywanie umowy o pracę wskutek nieobecności lub przedłużającej się choroby pracownika, odpowiedzialność pracownika za szkodę, odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie, zakaz konkurencji, ochrona przedemerytalna…)

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

(emerytura rolnicza z KRUS, emerytura z ZUS, emerytura minimalna, praca w szczególnych warunkach, renta, świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji…)