Statut Stowarzyszenia „Słoneczko”

Statut Stowarzyszenia „Słoneczko” na rzecz osób niepełnosprawnych    przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Słoneczko na rzecz osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. z 2001, Nr 79, poz.855 z póżn.zm.)  na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dn.24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Stowarzyszenie zakładają nauczyciele, rodzice, osoby, które chcą udzielać pomocy we wszechstronnym i prawidłowym rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Praca społeczna członków nie może kolidować z pracą zawodową.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sokołów Podlaski.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla skutecznego realizowania celów statutowych, Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, może też współtworzyć oraz przystępować do związków stowarzyszeń.
 4. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§3

Cele Stowarzyszenia:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej   sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) ochrona i promocja zdrowia;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) wypoczynku dzieci i młodzieży;

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14) turystyki i krajoznawstwa;

15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17) promocja i organizacja wolontariatu;

18) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

19) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

20) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

21)niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom na terenie Powiatu Sokołowskiego

22)wspieranie szkoły w zakresie jej statutowej działalności

23)wspieranie placówki (ZSS im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim) w celu optymalizacji warunków edukacji, wychowania, rehabilitacji

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. aktywizację środowiska lokalnego;
 2. wspieranie materialne wszelkich przedsięwzięć mających na celu rozwój Stowarzyszenia;
 3. propagowanie osiągnięć Stowarzyszenia poprzez prowadzenie witryny internetowej;
 4. dbanie o wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej, prowadzącej zajęcia ze słuchaczami, korzystającymi z usług szkoleniowych Stowarzyszenia;
 5. współdziałanie z  uczelniami wyższymi,  instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi w celu realizowania zadań statutowych Stowarzyszenia;
 6. organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów, konferencji pomagających w uzupełnieniu lub uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej;
 8. prowadzenie działalności oświatowej, sportowej;
 9. prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej;
 10. prowadzenie działalności diagnostyczno- terapeutycznej;
 11. prowadzenie działalności prozdrowotnej, ekologicznej;
 12. doradztwo i pomoc prawna w zakresie działalności statutowej
 13. organizacja zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, spotkań, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku;
 14. podjęcie procedur w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego;
 15. utworzenie i prowadzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej;
 16. prowadzenie działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno-psychologicznej, edukacyjnej i społecznej;
 17. utworzenie i prowadzenie przedszkola, w tym placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 18. objęcie opieką dzieci, które posiadają opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, ale obowiązek realizują w szkole masowej;
 19. współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami i innymi placówkami w celu kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych;
 20. zamieszczanie informacji o Stowarzyszeniu oraz potrzebach jego podopiecznych za pośrednictwem środków masowego przekazu;
 21. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, opiekunów i osób działających na rzecz niepełnosprawnych;
 22. wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych niepełnosprawnych;
 23. pozyskiwanie i włączanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 24. prowadzenie dla absolwentów szkół w szczególności ZSS im. Jan Pawła II w Sokołowie Podlaskim form wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu (w tym aktywizacja zawodowa i terapia zajęciowa);

§5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Uchwałę w przedmiocie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmiany określenia jej zakresu podejmuje zarząd stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i przeznaczony jest na działalność.
 2. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób nie-pełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczne, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie;
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia;
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd jest również uprawniony do podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia. Od uchwały zarządu dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 2. brać udział w działalności Stowarzyszenia i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań statutowych
 3. korzystać z majątku Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia
  1. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
 5. aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia
 6. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 7. dbanie o majątek Stowarzyszenia
 8. regularne opłacanie składek członkowskich

§9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna popierająca działalność Stowarzyszenia i deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne;
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenie ma wszystkie prawa członka zwyczajnego- z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający jest zobowiązany do spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków honorowych stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, jest także zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§11

 1. Utrata członkostwa następuje w wypadku:
  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia – zgłoszonego zarządowi na piśmie,
  2. śmierci, a w wypadku członka wspierającego będącego osobą prawną – utraty osobowości prawnej
  3. rozwiązania Stowarzyszenia
  4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia – wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy – pomimo upomnienia, lub nie regulowania zadeklarowanych należności przez członka wspierającego; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo wstępującego
  5. wykluczenia ze Stowarzyszenia – w wypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia;
  6. skreślenie następuje poprzez niedopełnienie obowiązków wymienionych w § 8, punkt 5.
 1. Uchwałę dotyczącą skreślenia lub wykluczenia członka podejmuje zarząd Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Uchwały w sprawach członkowskich dotyczących członków honorowych podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkostwo w organach stowarzyszenia ustaje w wypadku rezygnacji, odwołania, upływu kadencji lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
 4. W wypadku zmniejszenia się składu danego organu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji – należy zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uczestniczą – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mają prawo brać udział także członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd informuje wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie; Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak zebrania zwyczajnego.

§14

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd Stowarzyszenia
  1. z własnej inicjatywy
  2. na wniosek członków Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i umieszczenia w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wnioskującego- w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia
 2. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub zmiany statutu, rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
 3. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych
 4. wybieranie, powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
 5. ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – w tym rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał dotyczących udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium w/w organom Stowarzyszenia
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia składników majątku trwałego Stowarzyszenia
 9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu z innej organizacji
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu dotyczących wykluczenia, skreślenia z listy, bądź odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

§16

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia upoważnionym do prowadzenia spraw i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych na czteroletnią kadencję.
 3. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik,
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy do roku.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§17

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz powierza się prezesowi, wiceprezesowi, skarbnikowi.
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia – w sposób zgodny ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia
 3. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia
 4. przedstawianie wniosków Walnemu Zebraniu – w sprawach członkowskich- w tym o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
 7. podejmowanie uchwał dotyczących wykluczenia, skreślenia oraz odmowy przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających
 8. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności w okresie kadencji
 9. uchwalanie rocznych i bieżących planów Stowarzyszenia

§18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
  1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej
  3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie kwot stanowiących zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia- w wysokości wyższej niż określone w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

§19

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie rocznych i okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych- w wypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz składania wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
 4. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 5. sporządzanie protokołów z przebiegu swych prac

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§20

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzy, mienie ruchome oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie
  2. wpływy z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej
  3. dotacje, subwencje, spadki, zapisy oraz darowizny
  4. dochody z ofiarności publicznej
  5. dochody z 1%
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest: prezes lub wiceprezes i skarbnik działający łącznie.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Dochód organizacji w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 4. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza zarząd.
 5. Stowarzyszenie prowadzi księgowość w zgodzie z obowiązującym prawem finansowym i gospodarczym.
 6. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich- w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
  3. wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich
  5. zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz handlu wyrobami przemysłu elektronicznego, paliwowego, alkoholowego oraz wyrobami z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§21

 1. Uchwałę dotyczącą zmiany lub przyjęcia nowego statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na zasadach określonych w ust. 1. Uchwała winna określać cel, na który przeznaczony zostanie majątek po zakończeniu postępowania likwidacyjnego; uchwała określa likwidatorów Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.