Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą być organizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3-osobowych z udziałem ich rodziców. Zajęcia te mogą być organizowane w przedszkolu specjalnym i integracyjnym, w szkole podstawowej specjalnej i integracyjnej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.

Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:

– wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

– rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,

– instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

– informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt,

pomoce i inne przedmioty.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub placówki, przy której zespół został zorganizowany.

Nauczyciele i specjaliści w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy program pracy rewalidacyjnej realizują zajęcia oraz we współpracy z innymi specjalistami (audiologiem, okulistą, pediatrą) przeprowadzają analizę efektów oddziaływań i ewentualną modyfikację programu pierwotnego.

Zadania dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

– poznawanie i rozumienie siebie i świata,

– nabywanie umiejętności poprzez działanie,

– odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

– budowanie systemu wartości.

przydatne linki:

Zadania powiatów w realizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przepisy prawne regulujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Regulacje dotyczące kształcenia specjalnego zawarte w ustawie z dnia 25 lipca 1998 r. i w ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw

Systemowe wspomaganie osób niepełnosprawnych

Założenia ogólne dotyczące kształcenia i interdyscyplinarnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie

Placówki podległe staroście powiatu na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Kolejność podejmowania działań przy tworzeniu regionalnej strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci