Projekt „Szansa na nowe jutro…”

Data rozpoczęcia projektu : 01 lutego 2011 roku.

Budżet projektu

Kategoria 2011 Ogółem
Koszty ogółem 50 000 50 000
Koszty bezpośrednie 50 000 50 000
Zadanie 1: Zarządzanie, promocja i rekrutacja 14 230 14 230
Zadanie 2: Wsparcie indywidualne i grupowe 27 270 27 270
Zadanie 3: Konferencja podsumowująca projekt 8 500 8 500
Koszty pośrednie 0,00 0,00
Rozliczane ryczałtem 0,00% 0,00%
Cross-financing w kosztach ogółem 3 900 3 900
jako % wartości projektu ogółem 7,80% 7,80%
Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 0,00
jako % wartości projektu ogółem 0,00 0,00
Przychód projektu 0,00 0,00
Wkład własny 0,00 0,00
W tym wkład niepieniężny 0,00 0,00
W tym wkład prywatny 0,00 0,00
Wnioskowane dofinansowanie 50 000 50 000
Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowany
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 1 785,71

 

Charakterystyka projektu „Szansa na nowe jutro”

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim kształci się obecnie 126 uczniów: 47 dziewczynek i 79 chłopców ( w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców objętych jest nauczaniem indywidualnym w domu. W grupie tej tereny wiejskie zamieszkuje łącznie 96 uczniów.     Z rzeczowego wsparcia instytucji pomocy społecznej (bezpłatne obiady w szkole) korzysta 58 uczniów. Tylko 13 osób nie korzysta ze wsparcia z zewnątrz. Wszyscy jednak rodzice czy opiekunowie szukają w szkole wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Tylko w minionym roku szkolnym po pomoc i wsparcie do nauczycieli pracujących w ZSS zgłosiło się 100 osób: 19 ojców, 75 matek i 6 opiekunów prawnych.

Dziecko niepełnosprawne wymaga poświęcenia mu dużej uwagi zarówno ze strony rodziny jak i środowiska, dodatkowo wychowanie takiego dziecka wiąże się z koniecznością ponoszenia większego nakładu materialnego na jego utrzymanie i rozwój.  W środowisku, gdzie z różnych przyczyn rodzice nie wywiązują się z przypisanych im ról, powinna wkraczać szkoła, próbując rekompensować dzieciom ich trudną sytuację rodzinną i wychowawczą. ZSS jest jedyną placówką na terenie Powiatu Sokołowskiego kształcącą dzieci oraz młodzież upośledzoną umysłowo i niepełnosprawną ruchowo. Niestety, jak w większości placówek oświatowych, brakuje środków na zatrudnienie specjalistów wspierających pracę nauczycieli. Realizacja projektu „Szansa na nowe jutro” umożliwi współpracę ZSS z psychologiem i pedagogiem, stworzy możliwość zniwelowania czynników sprzyjających marginalizacji społecznej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczennic, uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych z terenów wiejskich Powiatu Sokołowskiego, przyczyniając się do ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Celami szczegółowymi są: minimalizowanie czynników sprzyjających marginalizacji społecznej, tworzenie wspólnego środowiska wychowawczego, zmniejszenie zachowań ryzykownych poprzez skuteczne wzmocnienia najważniejszych czynników chroniących, wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych. Cel główny i cele szczegółowe są zgodne z celami zawartymi w PO KL, SzOP PO KL, wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020r. oraz Strategię Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2005-2015 oraz Narodową Strategię Integracji Społecznej i Krajowy Plan Działań na Rzecz Integracji Społecznej.

Wnioskodawca zaplanował w projekcie wsparcie uczniów, uczennic, matek, ojców i opiekunów prawnych w postaci spotkań indywidualnych czy zajęć grupowych z psychologiem i pedagogiem. Podczas spotkań wykorzystywane będą specjalistyczne narzędzia diagnozujące i badawcze , pozwalające zdefiniować osobiste potrzeby uczestników projektu. Ponadto w projekcie wykorzystany zostanie model rezultatu o nr A0527 – Zintegrowany model wprowadzania młodzieży de faworyzowanej na rynek pracy. Jest to inicjatywa wspierająca rozwój zawodowy i społeczny wychowanków domów dziecka oraz innych grup młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym m. In. poprzez: poradnictwo zawodowe, doradztwo społeczne, współpracę z lokalnymi pracodawcami i instytucjami działającymi na rynku pracy, organizację szkoleń i warsztatów. Wnioskodawca zaplanował podobne wsparcie dla uczestników.

Działania

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2011r. – 31.07.2011r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Zarządzanie, promocja i rekrutacja

W ramach działania zostanie zatrudniony kierownik projektu (zlecenie) odpowiedzialny za prawidłowa realizację projektu. Biuro projektu zostanie zlokalizowane w siedzibie beneficjenta – w ZSS w Sokołowie Podlaskim. Zostanie zatrudniony pracownik ds.. obsługi finansowej projektu – do bieżącego rozliczania kosztów i przygotowywania wniosków o płatność (zlecenie). Wnioskodawca dokona zakupu wyposażenia biura na potrzeby prawidłowej realizacji zadań. Biuro projektu będzie jednocześnie pełnić funkcję pokoju zajęć indywidualnych z uczestnikami projektu. Będą odbywały się tam narady dyrektora szkoły i zespołu projektowego związane z planowaniem i realizacją kolejnych etapów i działań projektu. Do działań promocyjnych zostanie zatrudniony specjalista ds. promocji (zlecenie), który będzie odpowiadał za prawidłową i terminową realizację zadań. Zostanie stworzony link do projektu na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie umieszczane będą informacje, a do jego stworzenia i prowadzenia zostanie zatrudniony informatyk (zlecenie). Elementem promocji będą komplety materiałów promocyjnych, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie.

Wsparcie indywidualne i grupowe

W ramach zadania odbywać się będą spotkania indywidualne (90 godz.)i zajęcia grupowe (30 godz.) prowadzone przez psychologa i pedagoga zatrudnionych w ramach projektu na umowę zlecenie. Spotkaniami indywidualnymi zostanie objętych 14 uczniów oraz 14 rodziców i opiekunów prawnych. Psycholog i pedagog zostaną zobligowani umową do opracowania założeń pracy z uczniami, rodzicami  i opiekunami prawnymi podczas spotkań indywidualnych i zajęć grupowych. W ramach zajęć znajdą się elementy diagnozy predyspozycji i doradztwa zawodowego. Do realizacji spotkań i zajęć zostaną zakupione pomoce i narzędzia dydaktyczne i badawcze niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia. Będą to m.in. „Test matryc Ravena”, program komputerowy do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, „Skala jawnego niepokoju”, itp. Wszystkie zestawy pomocy i narzędzi będą zgodne z polską normalizacją i dopuszczone do użytku dydaktycznego. Do prawidłowej realizacji zadania koniecznym jest również zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz dysków zewnętrznych, na których zabezpieczone będą materiały i dokumenty wypracowane przez pracowników projektu (kierownika obsługi finansowej, psychologa, pedagoga). Spotkania indywidualne odbywać się będą w pokoju przystosowanym do pracy psychologa i pedagoga, w projekcie stanowiącym jednocześnie Biuro projektu. Zajęcia grupowe natomiast odbywać się będą w wolnych w danym czasie salach lekcyjnych lub świetlicy szkolnej.

 

Konferencja podsumowująca projekt

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca, za organizację której odpowiedzialny będzie koordynator i specjalista ds. promocji. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, władze oświatowe, pedagodzy i psycholodzy pracujący w placówkach oświatowych na terenie PS, pracownicy Instytutu Pedagogiki Akademii Podlaskiej, którzy od 3 lat współpracują z ZSS, służby publiczne, media. Będzie to ok. 100 osób, do których zostaną rozesłane zaproszenia. Wszystkie przekazywane informacje prezentowane będą w formie prezentacji multimedialnej i przekazane w wersji papierowej w materiałach konferencyjnych. Elementem konferencji podsumowującej będą również wystąpienia przedstawicieli zaproszonych instytucji z prelekcjami: integracji społecznej w szkole czy metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu grup de faworyzowanych. Zakończeniem będzie rozdanie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

Grupy docelowe

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby niezatrudnione: 28 os – 14 uczniów (6K i 8M) oraz 14 rodziców i opiekunów prawnych ( 12K i 2M). Będą to osoby w wieku od 8 do 64 roku życia zagrożone wykluczonym społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( z ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) zamieszkujące miasto do 25 tys. mieszkańców w Powiecie sokołowskim. Wsparcie w ramach projektu będzie koncentrowało się przede wszystkim na pomocy psychologicznej z elementami doradztwa zawodowego. Informację o projekcie i możliwości udziału w nim dyrekcja ZSS przekaże podczas zebrań szkolnych z rodzicami. Nauczyciele przekażą uczestnikom zebrań ulotki z dokładnymi informacjami o planach projektowych. W instytucjach użyteczności publicznej w powiecie, w których najczęściej pojawiają się potencjalni uczestnicy projektu zostaną umieszczone duże plakaty promocyjne zachęcające do udziału. Rekrutacją do projektu zajmą się: dyrekcja szkoły oraz psycholog i pedagog zatrudnieni do projektu.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status.
Status uczestnika Liczba osób
Bezrobotni 14
w tym osoby długotrwale bezrobotne 0
Osoby nieaktywne zawodowo 14
w tym osoby uczące się lub kształcące się 14
Ogółem 28

 

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim istnieje od 1970r. i obejmuje swoją działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Do szkoły uczęszczają uczniowie od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klas kończących szkołę zawodową. Po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i zawodowej, w ZSS można zdobyć zawód murarza lub kucharza małej gastronomii. Uczniowie z umiarkowana niepełnosprawnością mogą ukończyć szkołę przysposabiająca do pracy. W szkole prowadzone SA zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe oraz poza szkołą zajęcia indywidualne. W budynku szkoły znajduje się Sala Doświadczania Świata, w której zgromadzono niezbędne do prowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne i wyposażenie specjalistyczne. Szkoła współpracuje merytorycznie z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz GOPS-ami i PCPR. ZSS nie realizował dotąd projektu współfinansowanego z EFS, ale jej pracownicy przeszli cykl szkoleń z tworzenia projektów i zarządzania nimi. W przypadku realizacji ww. projektu organ prowadzący – Powiat Sokołowski – oddeleguje w ramach obowiązków służbowych 2 pracowników merytorycznych wspomagających personel w realizacji kolejnych zadań. Realizacja projektu stanie się szansą dla ZSS do zdobycia doświadczeń w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS.

Rezultaty i produkty

Produkty projektu:

 • 1 pokój spotkań indywidualnych
 • 120 godz. wsparcia psychologa i pedagoga
 • 250 folderów o projekcie
 • komplet narzędzi diagnozujących i badawczych

 

Rezultaty twarde:

 • 120 godz. wsparcia psychologa i pedagoga
 • ukończenie projektu zgodnie ze ścieżką przez co najmniej 20 os. (10 ucz. i 10 rodziców – 15K i 5K)
 • wydanie co najmniej 20 certyfikatów uczestnictwa
 • przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej

 

Rezultaty miękkie:

 • zminimalizowanie czynników sprzyjających marginalizacji społecznej
 • zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych
 • wsparcie rodziców K i M w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą

 

Rezultaty twarde będą mierzone na podstawie list obecności i ilości wydanych certyfikatów uczestnictwa w projekcie. Rezultaty miękkie zostaną zmierzone za pomocą narzędzi ewaluacyjnych projektu. Realizacja zakładanych rezultatów wpłynie na osiągnięcie celu głównego i przyczyni się do osiągnięcie wartości dodanej: udzielenia wsparcia, którego nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu tylko środków własnych Wnioskodawcy.

Data zakończenia projektu 31 lipca 2011 roku.