Historia

(1970-2010)

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim powołało z dniem 1 września 1970 roku Szkołę Podstawową nr 5. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem był pan Adam Talacha, który został jej pierwszym dyrektorem. Nowo powstała szkoła swym zasięgiem obejmowała dzieci z Sokołowa, powiatu a wlatach następnych również z powiatów ościennych. W pierwszym roku istnienia szkoły jedyna klasa VI mieściła się w Sali budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Polnej.
Już w 1971 roku nastąpiła przeprowadzka do wydzielonych pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Repkowskiej. Corocznie zwiększała się liczba klas oraz liczba kadry pedagogicznej i pracowników obsługi.
W roku 1978 nastąpiła kolejna przeprowadzka. Uzyskaliśmy wreszcie samodzielny budynek zajmowany do tej pory przez internat Liceum Ogólnokształcącego. Dumni byliśmy, że mamy własny samodzielny budynek szkolny i adres przy ulicy Długiej obecnie, a poprzednio przy Bohaterów Chodakowa.
Liczba uczniów naszej szkoły przekraczała wówczas setkę. W szkole funkcjonowała świetlica z własną kuchnią i stołówką. Z obiadów korzystali nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również uczniowie i kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie mieszkający w odległych miejscowościach zakwaterowani zostali w internacie Technikum Rolniczego.
Dzieci i młodzież korzystały z opieki lekarza pediatry, pielęgniarki szkolnej, międzyszkolnego gabinetu stomatologicznego ( w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kupientyńskiej).

W szkole prowadzone były zajęcia ortofoniczne, z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne. W sporadycznych przypadkach nauczyciele prowadzili indywidualne nauczanie w domu rodzinnym. Zorganizowano również zespół klasowy w Rejonowym Szpitalu w Sokołowie Podlaskim. Zajęciami objęto chore dzieci leczone na oddziale pediatrycznym.
Aby ciągle poprawiać efektywność pracy, nauczyciele ustawicznie podnosili swoje kwalifikacje. Współpracowali, korzystając z prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rembertowie różnego rodzaju kursów. Aktywnie uczestniczyli prowadząc lekcje otwarte w naszej szkole w konferencjach przedmiotowo – metodycznych. Wdrażali nowe trendy w pedagogice specjalnej pracując systemem Heliodora Muszyńskiego. Studiowali zaocznie na WSPS w Warszawie, podejmowali studia podyplomowe i zdobywali stopnie specjalizacji zawodowej.

Praca dydaktyczno – wychowawcza opierała się na realizacji „Programu nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej specjalnej”. Program ten stanowiły trzy szczeble:

I szczebel – kl. I-IV – nauczanie całościowe, ośrodki pracy,
II szczebel – kl. V-VI – nauczanie skorelowane
III szczebel – kl. VII-VIII – nauczanie przedmiotowe.

Mając na względzie dobro dziecka w szkole funkcjonowała dobrze wyposażona biblioteka inspirują konkursy recytatorskie, pięknego czytania, ilustrowanych dzienników lektury, koła zainteresowań:

-recytatorskie
– techniczne
– fotograficzne
– plastyczne
– krawieckie
– chór

Aktywnie działały następujące organizacje : Liga Obrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Szkolny Klub Sportowy.

Od 1971 roku w szkole istniał początkowo zastęp, a później Drużyna Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego, aktywnie współpracująca z Hufcem ZHP w Sokołowie Podlaskim.

Oprócz tego w szkole działała Szkolna Kasa Oszczędności oraz Spółdzielnia Uczniowska. Dużo wysiłku kosztowało nas prowadzenie działki szkolnej o pow. 1 ha.. Na działce prowadzone były poletka eksperymentalne – ziemniaki i warzywa stanowiły ważny dodatek do szkolnej kuchni.

W roku 1973 utworzono pierwszą klasę zawodową o profilu – kucharz żywienia zbiorowego dla dziewcząt i mechanik pojazdowy dla chłopców. Szkoła zawodowa zmieniała profile zawodowe w zależności od potrzeb rynku pracy:
– profil budowlany (murarz, stolarz, monter instalacji sanitarnych)
– profil chemiczny ( sterownicy procesów chemicznych)
– profil ekologiczny ( ogrodnik terenów zieleni)
Absolwenci szkoły zawodowej byli pracownikami kluczowych zakładów pracy w naszym rejonie:
Spółdzielni Inwalidów „Chegos” ,
Zakładu Budownictwa Komunalnego,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

W 1985 roku kolejny raz zmieniliśmy adres – stary budynek był zbyt wyeksploatowany. Tym razem „przygarnął” nas Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Kamila Baczyńskiego. Zajmowaliśmy dolną część internatu tej szkoły.Dzieci spotykały się i bawiły na wspólnych zabawach i imprezach.

Od 25 marca 1999 roku Rada Powiatu na sesji powołała uchwałą Zespół Szkół Specjalnych,
w skład którego weszły:
– szkoła podstawowa
– gimnazjum
– zasadnicza szkoła zawodowa

W październiku 2002 roku – nasza szkoła otrzymałą od władz miasta nową siedzibę. Teraz dysponujemy nowym budynkiem szkoły – wyposażonym w niezbędne pomoce.

Warunki są wreszcie odpowiednie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edkacyjnych. Po wieloletnich kłopotach z umiejscowieniem naszych uczniów zakończyły się ciągłe przeprowadzki. Od tego czasu mogliśmy wspólnie zająć się pracą opiekuńczo-wychowawczą i pedagogiczną bez obaw o losy szkoły.
Od września 2005 r. w skład placówek wchodzących do zespołu szkół dołączyła Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów umiarkowanie i znacznie niepełnosprawnych, którzy ukończyli gimnazjum.

W latach 2005 – 2009 zespół pozyskał ze środków unijnych dwie pracownie komputerowe (dla szkoły podstawowej w 2005 r. i dla gimnazjum w 2007r.), Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece szkolnej w 2006r., gabinet logopedyczny ze specjalistycznym wyposażeniem w 2006r., pomoce do pracy metodą Montessori w 2007r., zestaw przyrządów do Integracji Sensorycznej w 2008r.,
we współpracy z PFRON-em oraz przy współfinansowaniu ze starostwa powiatowego w Sokołowie Podlaskim, wyposażono Salę Doświadczania Świata dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
Przy wsparciu finansowym Telewizji Polskiej SA, powstało boisko przyszkolne do gry w piłkę siatkową i koszykową, powstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci oraz boisko trawiaste do gry w piłkę nożną.

W budynku szkoły powstał system monitoringu wizyjnego obejmujący zarówno wnętrze budynku jak i teren przyszkolny.Poprawiło to znacznie bezpieczeństwo uczniów. Zespół dysponuje szerokopasmowym dostępem do internetu, sieć internetowa obejmuje większość pomieszczeń w szkole.

Od 1 września 2017 roku, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sokołowskiego o sieci szkół, w związku z reformą oświaty, w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim wchodzą trzy placówki:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna (ośmioletnia) z klasami dotychczasowego gimnazjum, 
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (kształcąca w zawodzie kucharz – 512001)

Przez lata od powstania szkoły funkcję dyrektora pełniły następujące osoby:
1. Adam Talacha – 1970 – 1982
2. Jerzy Marchel – 1982-2000

3. Joanna Kaniuk – 2000-2004
4. Marcin Celiński p.o. II-VIII 2004
5. Waldemar Prokopczuk -2004-2009
6. Beata Biernat -2009 –