Dostępność

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, znajdującej się pod adresem: http://zespec.sokp.pl/

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.12.2019 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a)  niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy, formularze itp.),

– część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy,

– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

– brak możliwości zindeksowania linków.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

– nie dotyczy

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

–– multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu  publicznego,

– treści będące w posiadaniu jednostki, które nie zostały wytworzone przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub na jego rzecz wytworzone albo przez jednostkę nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której jednostka nie jest uprawniona,

– treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia
w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić
w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:

• wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub

• nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub

• wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;

– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Waldemar Prokopczuk, adres poczty elektronicznej zespec@sokp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  257812220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji  niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

ul. Piłsudskiego 4

08-300 Sokołów Podlaski

Tel.: 25 7816706

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 4,
08-300 Sokołów Podlaski.

Do budynku  prowadzą 3 wejścia od ul. Piłsudskiego. Do wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia znajdujące się w całym budynku szkoły. Na dwóch piętrach budynku znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku została zainstalowana winda.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).